Обяви

 

ОБЯВА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, 17А и 17Б от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с писмо с рег.№ ОС21000145ВН/26.03.2021 г. от Недко Радев – Изпълнителен директор на Пазари ЕАД, гр. Варна, с Решение № 565-4, взето по Протокол № 17/15.06.2021 г. Общински съвет – Варна е дал съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на следните МПС, собственост на „ПАЗАРИ“ ЕАД гр. Варна, а именно:

1. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ – марка ДАЧИЯ, модел 1307 д, peг. № В3524КА, рама № UU1D4F76X43427894, двигател № F8QP636C031220, цвят – светло сив металик, гориво – дизел, при начална тръжна цена в размер на 514,10 лв. без ДДС и

2. ЛЕК АВТОМОБИЛ – марка СИТРОЕН, модел БЕРЛИНГО ХТР, peг. № В8887КК, рама № VF7GJRHYK93238588, двигател № 10DYUE3004673, цвят – зелен металик, гориво – дизел, при начална тръжна цена в размер на 2 725,70 лв. без ДДС

Предвид обстоятелството, че ПАЗАРИ ЕАД е регистрирано по ЗДДС лице, върху достигнатата при търга цена ще бъде начислен ДДС в размер на 20 %.

Размер на депозита – 10 % от стартовата тръжна цена за всеки от посочените по-горе автомобили с включен ДДС, платими по банкова сметка на дружеството.

Стъпка на наддаване – 10 % от стартовата тръжна цена.

Търгът се провежда по реда на чл. 17б ал. 7 от НРУПСЧОВКТД – а именно – повторен търг с намалена стартова цена с 3% от първоначално обявената цена на МПС.

Публичният търг ще се проведе на 30.08.2021 г, от 10:00 ч., в сградата на „ПАЗАРИ“ ЕАД гр- Варна, в гр. Варна, ул. Дрин 65.

Общински съвет – Варна е утвърдил следните

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:

За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните документи:

1. заявление по образец за участие в търга;

2. ЕИК (за еднолични търговци, кооперации, търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за лица, които не са регистрирани съгласно ЗТРРЮЛНЦ) или документ за самоличност на физически лица (копие, заверено от участника);

3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името на заявителя, че:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

в) не се намира в ликвидация.

4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните условия;

5. декларация, по образец за извършен оглед на МПС;

6. декларация за неразгласяване на информацията, предоставена във връзка с участието в търга;

7. платежен документ за внесен депозит;

8. платежен документ за закупена тръжна документация.

Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна документация в предварително определен ден и час за всички участници.

Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12.00 ч. на 27.08.2021 г.

Предложенията за участие в търга /за всеки автомобил поотделно/ се подават в запечатан непрозрачен плик в определения краен срок, като върху плика се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на търга, както и автомобила, за който участникът желае да участва.

Срок за заплащане на цената – три работни дни след изготвяне и подписване на протокол от комисията по търга, по банков път, по банкова сметка на продавача.

Договор за продажба се сключва след заплащане на цената на МПС и заплащане на режийни разноски на дружеството – продавач в размер на 2% върху пазарната цена, определена от независим оценител.